Guestbook For OurArarat.com

Please write your suggestions, criticisms, opinions and comments about This website and Armenian Genocide in this guestbook. Your opinion is very important to us and we will use them in amending our website.

Sign Our Guestbook   
Read The Guestbook for april24.8k.com

Name:

oche Mugu

Email:

ochmugu@hotmail.com

Homepage:

Country/City:

Lome Togo

Comments:

I love this site is good for the Mugu

Date:

8/5/2005 1:42:59 PM


Name:

DOLANDIRILAN, KAPKAÇÇIYA-GASPÇI EML

Email:

fatma_kaya@yahoo.com

Homepage:

http://f25.parsimony.net/forum63824/messages/3632.

Country/City:

TARLABASI-BEYOGLU-ISTANBUL

Comments:

Son Umut; ISTANBUL SAYIN VALÌLÌGÌ'NÌ HABERDAR EDÌYORUZ ve GÖREVE ÇAGIRIYORUZ: Konu: Istanbul'da bazý semtlerde, örnegin Beyoglu Þehitmuhtar mahallesinde devletin ve hukukun gücü, tam anlamýyla iþlemiyor artýk... SAYIN ISTANBUL VALÌLÌGÌ MAKAMINA AÇIK DÌLEKÇE ================================ Makam çok; çok da, pratikte iþleyen bir daire yok... "Hukuk yollarina basvurun" dediler, Halicioglu adliyesini falan gösterdiler, magdurlara umut verdiler.. Fakat pratikte hiçbir somut sonuç örnekleyemediler... Eskiya, her dilekçemizden sonra daha da azgin, daha acimasiz oldu; o kadar... "Ne olmuþ yani", diyebilirsiniz; çünkü siz orada rahatken halkýn anasý aglýyor burada, gerçek sahnelerde... Daha ne olsun: bizi yönetenler, bizi kapkaça-gaspçýya-dolandýrýcýya kurban ettiler... "RESMÌ ÌSTATÌSTÌKLERE BAKINCA" ne pembe manzaralar görünüyor bilemeyiz, fakat göremediklerinizi bir de bu yolla biz, "yananlar", anlatalim: Daha fazla geç olmadan birþeyler yapmak elinizde; örnek mi; iþte, en güncel sorunlardan biri; gerçek terör; KAPKAÇÇI-YAGMACI-EMLAKÇI ÇETELERÌ, baþta da Mehdi KAMÇI&Þeyhmuz ÇIRAK elemanlarý... Barbarlýkla, tehditle, hileyle, rüþvetle rant saglayan bu cinsten dolandirici-gaspçi-yatakçi-sabikali sahte emlakçilari durdurun; lütfen!.. Sözüm, halkýn hizmetinde olmak için aylýk kazanan (!) kimselere, kamu görevlisi denilenlerin ve kamuya gerçek görevini merak ettiiklerimizin vicdanlarýna; aldýklarýi ayliklarý hak etmeleri gerektigi anlaminda: Koltugunuzdan kipirdayin azicik, eziyet olmazsa!.. Hirsizlar cenneti mi oldu ülkemiz? Hukuku elinde tutanlardan, en baþtakilerden bir ufak dilegim var; "hirsizlara taninan güvence ve olanaklarin en az onda biri kadar hukuksal güvence de magdurlara saglansin"; lütfen! Yeter artik!.. Herifler resmen Beyoglu Emlak diye paravan dükkan bile açmýslar, çaldiklarýný pazarlýyorlar, toplumla alay ediyorlar; olamaz bu kadar!... Türkiye Cumhuriyeti'nde mi yaþýyoruz biz yoksa Zorbalar Cenneti diktatörlügü mü bu, gerçekte? Bilelim artýk; halk'a gerçegi söylemenin zamaný gelmedi mi?! Sözüm meclisten diþarý fakat, sorumlular niçin sorumluluklarini yerine getirmekten kaçýnýyorlar? Hadi baþtakiler, görme yetenegini yitirmiþler, ya kýçtakilere ne demeli; yani, muhtari, bekçisi, elektrikçisine dek yemlendiyseler, halk nereye baþvursun artýk? Ne bu utanmazlýk, vurdumduymazlýk?! Ìnsaf!.. Hangi makama gittiysek, anlamak istemediiler... Dilekçelerimize dogru dürüst karþilik bile gelmedi; Taksim Yaghanesi Sokak ile Basma Tulumba Sokak'ta yaþayan(!), her an korku içinde ve tehdit altýndaki yurttaþlar olarak bar bar bagiriyoruz; burada, Þehitmuhtar Mahallesi'nde devletin gücü yerine bir cete gücü egemen olmuþ durumdadir... Bir de bu ilimizin en büyük sorumlusu olan size, Valilik Makamina baþvuruyoruz, daha nasil anlatalim; son umut, bari siz birþeyler yapin, bir resmi mekanizmanin kipirdamasini saglayin!.. Mahallemizde devletin gücünü görmek ve namussuz Þeyhmuz gibi zircahil Kürt vicdansizi sabikalilarin zorla para toplamasindan tutun da kadinlara davranislarina kadar bir dizi agza alamayacagimiz cirkinlikteki eylemlerinden, adamlariyla birlikte sürmekte olan baskilarindan kurtulmak istiyoruz.. Sayýn Valiimiz, bu bir bayram mektubu degil, güzel þeyler yazmak isterdik fakat can ve mal güvencesizligi altýndayýz; sokaklarimizda resmen baska bir güç, söz geçiriyor; anlayýnýz!.. Ìlgi, lütfen!.. Empatiden sempati dogar; yani, kendinizi magdurlardan biri yerine koyamiyorsanýz, görevinize layik olmadiginiz bir yana, halktan hiç kimsenin sempatisine de layýk olamazsizinz; zamanla daha sertleþecek tepkiler görünce hiç de yadirgamayýnýz. Çünkü; halk, aptallar sürüsü degil ki, yalnýzca alanlara toplatilip alkýþlasýn... Sýradan yurttaþ nelerle bogazlaþýyor, ne acýlar çekiyor, hiç merak ettiniz mi? Ediniz, bir deneyiniz; lütfen!.. Kendimizi, bazi yönlerden Osmanli döneminden beter durumda hissediyoruz; o zaman hanedanlik duyarsizlik gösterse bile, eþkiyaya karsi, magdur halk, gider bir baþka eþkiyadan medet umardi... Haklilik derecesi de vardi; çünkü, o Osmanlinin eþkiyasi arasinda bile Marko Paþa gibi babacan ve gözütok örnekler vardi. Bu modern kapkaç ortamina bakinca, þimdi, ortalikta eþkiyanin bile mert olani yok, hepsi açgözlü alçak, tümü birbirine benziyor... Böyle bir dönemde denize düþmüþüz, sesimizi duyan yok.. Bu durumda bari bir öneride bulunan makam görseydik!.. DOLANDIRILAN ve KAPKAÇÇI-GASPÇI-GÖZÜDOYMAZ EMLAKÇIYA SOYDURULAN HALK NE YAPSIN; SÌZ BÌLÌYORSANIZ, SÖYLEYÌNÌZ LÜTFEN!... Ìstemimizde çok ciddiyiz ve ýsrarlýyýz; "hýrsýzlara tanýnan güvence ve olanaklarýn en az onda biri kadar hukuksal güvence de magdurlara saglansýn"; lütfen! En azýndan "azýcýk insaf" ve tutarlý bir adým görmek özlemiyle... Kapkaçtan-yatakçýsýndan-dolandýrýcýdan-gözeticisi rüþvetçiden kan aglayan magdurlar adýna saygýlarla... ** Fatma KAYA, Taksim Yaghanesi Sokak ile Basma Tulumba Sokak'ta yaþayan(!), her an korku içinde ve tehdit altýndaki yurttaþlar, Þehitmuhtar Mahallesi, Tarlabaþý, Beyoglu-ISTANBUL fatma_kaya@yahoo.com http://f25.parsimony.net/forum63824/messages/3632.htm http://www.guestbook.ru/?action=show&user=kapkac

Date:

8/4/2005 1:21:46 PM